Cookies

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre webbläsningsupplevelse. Genom att klicka på "Godkänn" godkänner du användningen av cookies på din enhet enligt beskrivningen i vår sekretesspolicy som finns längst ner på den här sidan.

Godkänn

ANVÄNDARVILLKOR OCH RÄTTSLIGA BEGRÄNSNINGAR

Dessa användarvillkor och rättsliga begränsningar reglerar din användning av denna webbplats, ("Webbplats").  Läs dessa användarvillkor noggrant innan du börjar använda Webbplatsen.  Genom att använda Webbplatsen accepterar du dessa villkor.


Användning av Webbplatsen
Coca-Cola Enterprises, Inc. (CCE) ger dig endast godkännande att se och ladda ner material på denna Webbplats för personligt bruk, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att du på alla kopior behåller samtliga meddelanden om upphovsrätt, varumärken och andra meddelanden om äganderätt som återfanns i det ursprungliga materialet.  Du får inte på något sätt ändra innehållet på denna Webbplats, inte heller får du reproducera eller offentligt visa upp, framföra, distribuera eller på annat sätt använda det i offentligt eller kommersiellt syfte utan att i förväg erhållit skriftligt tillstånd.  Denna Webbplats, inklusive allt material på denna Webbplats, är upphovsrättsskyddat världen över genom lagar och konventioner.  Du förbinder dig att följa alla upphovsrättsliga lagar världen över när du använder den här Webbplatsen samt att förhindra allt otillåtet kopierande av material.  Förutom där det uttryckligen anges häri, ger vi dig varken uttrycklig eller underförstådd rättighet under patent, varumärken, upphovsrättsskyddat material eller företagshemligheter. Du förbinder dig att inte på något sätt avbryta, eller försöka att avbryta, driften av Webbplatsen. 

Länkar till andra webbplatser
Denna Webbplats länkar till CCE:s webbplats för talangrekrytering som drivs av CCE på plattformen Taleo.   På denna talangwebbplats återfinns CCE:s aktuella lediga tjänster och potentiella arbetssökanden kan ansöka om tjänster online.   Dessutom kan kandidaterna ladda upp sina CV och söka jobb.   Talangwebbplatsen är separat från denna Webbplats och har sin egen sekretesspolicy och egna användarvillkor.

Länkar till tredje parts webbplatser som återfinns på denna Webbplats, tillhandahålls endast som en tjänst till dig.  Om du använder dessa länkar kommer du att lämna denna Webbplats.  Vi kontrollerar inte, och är inte ansvariga för, dessa webbplatser eller deras innehåll.  Utan att begränsa det ovanstående frånsäger vi oss uttryckligen allt ansvar ifall sådana webbplatser:  gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter; är felaktiga, ofullständiga eller missvisande; inte är lämpliga eller passande för ett visst syfte; inte tillhandahåller tillräcklig sekretess eller säkerhet; är ärekränkande eller förtalande; och/eller innehåller virus eller andra skadliga element.  Vi varken stödjer eller gör utfästelser om information, programvara eller andra produkter eller tjänster som återfinns där, eller för eventuella resultat av användningen av dessa.  En länk till en annan webbplats är inte ett underförstått stöd av den eller dess ägare, eller att vi sponsrar, är anknutna till eller sammarbetar med dem, eller är juridiskt behöriga att använda varumärken, handelsnamn, logotyper eller upphovsrättsskyddat material som visas på, eller görs tillgängligt via länkarna, eller att någon länkad webbplats är behörig att använda varumärken, handelsnamn, logotyper eller upphovsrättssymboler som tillhör oss, eller något av våra anknutna företag eller dotterbolag.  Om du lämnar denna webbplats för att gå in på en tredje parts webbplats som är länkad med denna Webbplats, gör du det helt på egen risk.

Om informationen
Vi har sammanställt denna Webbplats endast i syfte att tillhandahålla information om The Coca-Cola Enterprises och vår verksamhet.  Webbplatsen har framställts i god tro av CCE. Inga utfästelser görs emellertid om att informationen på Webbplatsen är fullständig eller korrekt.  Framför allt bör du vara medveten om att denna information kan vara ofullständig, kan innehålla fel eller kan bli inaktuell.  SiteSite  Vi garanterar inte att materialet är korrekt eller fullständigt, eller att råd, åsikter, yttranden eller information som visas på, eller distribueras via Webbplatsen, är tillförlitligt.  Du accepterar att om du väljer att förlita dig på sådana åsikter, råd, yttranden, meddelanden, rapporter eller information, gör du det helt på egen risk.  En del, eller allt, av innehållet på denna Webbplats kan ibland vara otillgängligt.  Vi gör inga utfästelser om eller garanterar att innehållet på denna Webbplats, eller  annan webbplats som länkar till denna Webbplats, är fri från virus eller andra skadliga element.  Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning lägga till, revidera, korrigera eller radera information från denna Webbplats.  Du är bunden av sådana ändringar och bör därför regelbundet besöka denna sida för att granska aktuella villkor. 

DENNA WEBBPLATS, INFORMATION OCH MATERIAL PÅ WEBBPLATSEN, DETTA OFFENTLIGGÖRANDE OCH ALLA HÄNVISNINGAR TILL PRODUKTER ELLER TJÄNSTER, TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AV NÅGOT SLAG, INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG, ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL.  VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG FÖR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ VISSA AV OVANSTÅENDE UNDANTAG KANSKE INTE ÄR TILLÄMPLIGA FÖR DIN DEL. 

Om du vill lägga in en länk till Coca-Cola Enterprises webbplats, måste du efterleva följande restriktioner. 
• Får länka till, men inte kopiera vårt innehåll. 
• Kommer inte att skapa en ram, webbläsare eller gränsmiljö runt vårt innehåll. 
• Kommer inte att ge intryck av att vi stödjer dig eller dina produkter. 
• Kommer inte att förvanska eller agera missvisande avseende din relation med oss. 
• Kommer inte att lägga upp falsk information om vår verksamhet eller oss. 
• Kommer inte att använda vår logotyp, fotografier och packetera grafik utan
   skriftligt uttryckligt medgivande från Coca-Cola Enterprises.
• Kommer inte att länka till en webbsida vars innehåll kan betraktas som osmakligt, obscent, anstötligt
   eller kontroversiellt, samt innehållet bör uteslutande vara lämpligt för alla åldersgrupper. 
• Kommer inte att på något sätt att förvanska eller ändra innehållet på vår Webbplats. 
• Kommer att meddela oss på ccemail@na.cokecce.com att du har för avsikt att länka till denna Webbplats. 

Inskickad information
All information som insamlats i anslutning till denna Webbplats kommer att användas av oss i enlighet med Webbplatsens sekretesspolicy (Sekretesspolicy för internet).

Exportkontroll
Programvara och annat material från denna Webbplats kan vara underställda USA:s lagar om exportkontroll.  USA:s lagar om exportkontroll förbjuder export av viss teknisk data och programvara till vissa territorier.  Ingen programvara från denna Webbplats får laddas ner eller exporteras till en enhet i, eller till en medborgare eller person bosatt i, Kuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller något annat land som USA har belagt med embargo, eller någon som är upptagen på USA:s finansdepartements förteckning över "Specially Designated National" eller USA:s handelsdepartements tabell över "Deny Orders".

Vi godkänner inte nedladdning eller export av någon programvara eller teknisk data från denna Webbplats till en jurisdiktion som enligt USA:s exportlagar är förbjuden.

Ansvarsbegränsning
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN VI HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SKADOR SOM ORSAKATS AV, ELLER SKER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER INFORMATION SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN ELLER PÅ LÄNKADE SIDOR.  VI KAN SPECIFIKT INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SÄRSKILD SKADA, (SPECIAL DAMAGES), INDIREKTA-, FÖLJD- ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, (INCIDENTAL DAMAGES), OAVSETT OM DETTA HÄVDAS I RÄTTEGÅNG MED AVTAL, FÖRSUMLIGHET ELLER SKADESTÅND SOM GRUND FÖR TALAN.

Gällande rätt
Dessa villkor lyder under och tolkas enligt de delstatliga lagar som gäller i staten Georgia, USA, utan hänsyn till bestämmelser och principer om lagkonflikt.  Du förbinder dig att hänföra eventuella rättsliga åtgärder, oavsett om de grundar sig på lag eller på skälighetsgrund (equity), som har sitt ursprung i, eller anknytning till dessa villkor, eller användning av denna Webbplats, endast till delstatliga eller federala domstolar i Atlanta, Georgia, USA, och du accepterar och underställer dig dessa domstolars personliga jurisdiktion avseende sådana rättsprocesser.

Allmänt
Vi kan när som helst komma att ändra dessa villkor genom att uppdatera denna sida.  Du bör regelbundet besöka denna sida för att läsa gällande villkor eftersom de är bindande för dig.  Vi kan när som helst komma att avveckla, ändra, tillfälligt stänga, eller avsluta någon del av vår Webbplats, inkluderande tillgängligheten av vissa funktioner på Webbplatsen.  Vi kan även komma att lägga begränsningar på vissa funktioner och tjänster eller begränsa din åtkomst till delar av eller hela Webbplatsen, utan att meddela och utan skadeståndsskyldighet.  Vi kan komma att säga upp auktorisationer, rättigheter och licenser som givits enligt ovan, och vid sådan uppsägning ska du omedelbart förstöra allt material som hämtats från Webbplatsen.

Senast ändrad.  September 2012